NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề xuất lập kế hoạch hoạt động KH&CN Thành phố Hà Nội năm 2019
 | Lượt xem: 3375

Phòng Khoa học và Hợp tác gửi các đơn vị hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ của Thành phố năm 2019 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Thành phố từ năm 2018 trở về trước để các cán bộ, giảng viên Học viện được biết và thực hiện.

- Các cán bộ, giảng viên có nhu cầu xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2019 gửi văn bản, tài liệu (02 bản cứng các biểu tổng hợp và phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN) về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (bản mềm gửi về địa chỉ e-mail: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vntrước ngày 30/4/2018. 

- Các cán bộ giảng viên đã được giao nhiệm vụ KH&CN Thành phố Hà Nội từ năm 2018 trở về trước gửi Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch (biểu mẫu tại phụ lục 4) về phòng Khoa học và Hợp tác: trước ngày 20/5/2018 để phòng tổng hợp, báo cáo!

Thông tin chi tiết xin vui lòng dowload tại đây ! 

và tham khảo tại link sau: http://dost.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/0a1dDnsUqQBB/1/621292.html 

Trân trọng !