NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Báo cáo tính giờ NCKH năm học 2017 -2018
 | Lượt xem: 1679

                      Kính gửi:

                         - Phòng Kế hoạch – Tài chính

                         - Phòng  Quản lý Đào tạo

                         - Phòng Tổ chức –Hành chính

         Căn cứ vào Thông tư số 47/2014/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; căn cứ vào Quyết định số 470/QĐ-HVCSPT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động  khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển. Trên cơ sở báo cáo của các Khoa, Bộ môn và các cá nhân trong Học viện, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ NCKH của các cán bộ, giảng viên trong năm học  2017-2018 (có bảng kê kèm theo), nay xin gửi tới các phòng ban có liên quan để làm cơ sở cho việc xem xét về tình hình thực hiện định mức giờ chuẩn (đối với giảng viên) và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Học viện./.

Bảng kê kèm theo: Tải tại đây