NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Dự thảo Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại Học viện Chính sách và Phát triển.
 | Lượt xem: 1442

     Căn cứ vào thực tế sau khi Học viện thực hiện việc tự đánh giá theo yêu cầu phục vụ của kiểm định chất lượng, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, phòng Khoa học và Hợp tác đã thực hiện việc điều chỉnh và bổ sung 1 số nội dung cho phù hợp với yêu cầu trong: DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KH&CN TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN.

Những thay đổi chính được thể hiện tại điều 6, điều 10, điều 15, điều 22, điều 25, điều 61, điều 69 (Phần bôi đỏ)

Để đảm bảo bản Quy định này được hoàn thiện hơn, phòng KH- HT rất mong nhận được các ý kiến góp ý của tất cả cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện.

Thời hạn kết thúc việc tiếp nhận ý kiến góp ý vào ngày 05/7/2018.

Các ý kiến góp ý xin được gửi về theo địa chỉ email: khht@apd.edu.vn

Xin cảm ơn!

Chi tiết vui lòng : Tải tại đây