NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Giấy mời tham gia Hội thảo đối thoại chính sách "Đổi mới thể chế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam"
 | Lượt xem: 682

Trong khuôn khổ Đề án "Nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Việt nam giai đoạn 2014-2020, tâm nhìn đến 2035" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thực hiện nghiên cứu " Đổi mới thể chế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam".

Trong khuôn khổ Đề án "Nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Việt nam giai đoạn 2014-2020, tâm nhìn đến 2035" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thực hiện nghiên cứu " Đổi mới thể chế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam".

Nhằm hoàn thiện cơ chế, thể chế chính sách và khung pháp lý giúp việc tổ chức và cung ứng dịch vụ công đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Trung tâm phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách "Đổi mới thể chế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam"

Chi tiết xem tại đây