NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Kế hoạch nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016
 | Lượt xem: 564

Kính gửi: Các Khoa quản lý Sinh viên   Căn cứ vào Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/9/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 – 2016 và Quyết định số 487/QĐ-HVCSPT ngày 08/10/2015 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016;

Kính gửi: Các Khoa quản lý Sinh viên

 

Căn cứ vào Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/9/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015 – 2016 và Quyết định số 487/QĐ-HVCSPT ngày 08/10/2015 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016;

Phòng Khoa học - Hợp tác kính đề nghị các Khoa quản lý sinh viên hoàn thành việc nghiệm thu, đánh giá các đề tài trước ngày 20/3/2016. Sau khi đã hoàn thành việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài, các Khoa cần tiến hành tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Khoa để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2015-2016. Thời gian tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Khoa của các đơn vị dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 10/4/2016.

Để có sự phối hợp chặt chẽ, đề nghị các Khoa gửi Kế hoạch (dự kiến thời gian, địa điểm,…) tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Khoa của đơn vị mình về phòng Khoa học – Hợp tác trước ngày 20/3/2016./.

Trân trọng cảm ơn!

 

   Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KH-HT;

 

PHÒNG KHOA HỌC – HỢP TÁC

Trưởng phòng

 

 

 

   Trần Trọng Nguyên