NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KỲ HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 | Lượt xem: 2409

        

         Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2013-2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020, ngày 21/10/2016, Học viện chính sách và Phát triển đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thường niên 2016 do PGS, TS. Đào Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Học viện chủ trì. Trong kỳ họp lần này, có sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế uy tín ngoài Học viện: TS. Cao Viết Sinh - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TS. Hoàng Ngọc Phong - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cùng các nhà khoa học thuộc Học viện Chính sách và Phát triển.

       Tại cuộc họp, PGS, TS. Trần Trọng Nguyên và TS. Nguyễn Thế Hùng đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2013-2016 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác tư vấn của Hội đồng về các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học; chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nhiệm vụ tư vấn của hội đồng nhiệm kỳ 2016-2020.

Các thành viên của Hội đồng đã thảo luận tích cực, đề xuất nhiều ý tưởng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và sắp xếp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện, đặc biệt là tư vấn các giải pháp để xây dựng chiến lược phát triển, định hướng nghiên cứu của Học viện trong thời gian của nhiệm kỳ tới. Và kỳ họp đã tập trung thảo luận các nội dung chủ yếu sau:

+ Thảo luận về đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sỹ Chính sách công.

+ Về nghiên cứu trọng điểm cấp Học viên 2017 “Huy động và quản lý nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển”.
+ Về việc thành lập Tổ Nghiên cứu và tư vấn chính sách Kinh tế vĩ mô.
+ Về đề án đào tạo Thạc sỹ liên kết cấp bằng quốc tế.
+ Về đề án xây dựng tập san khoa học cấp Học viện.

        Kết luận Hội nghị, PGS,TS. Đào Văn Hùng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2016-2020 của Học viện là tập trung các vấn đề chính sau:

-  Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Phấn đấu mỗi năm có ít nhất một đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, một đến hai bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, một hội thảo trọng điểm cấp Quốc gia tại Học viện. Có cơ chế khuyến khích cho các cán bộ giảng viên có các bài nghiên cứu xuất sắc, đặc biệt có sản phẩm đăng trên các tạp chí quốc tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giảng viên và sinh viên. Xây dựng và phát huy được vai trò của Tổ Nghiên cứu và tư vấn chính sách Kinh tế vĩ mô cũng như tập san khoa học cấp Học viện.

- Về công tác đào tạo: Rà soát lại chương trình đào tạo cử nhân và cao học theo hướng tiệm cận với chương trình đào tạo Quốc tế nhưng phù hợp với sự đặc thù của Việt Nam. Công tác tuyển sinh và quảng bá chương trình cần phát huy và tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả; xây dựng và triển khai đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sỹ Chính sách công, mở chương trình đào tạo thạc sỹ liên kết với các trường đại học uy tín của nước ngoài tập trung các trường ở Pháp và Hoa Kỳ; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

- Về công tác nhân sự: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ giảng viên gắn với các ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện, bổ sung giảng viên cơ hữu có chất lượng, khuyến khích cán bộ giảng viên viết giáo trình đặc thù chuyên ngành cho Học viện.

Nguồn: Phòng Khoa học và Hợp tác