NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lập kế hoạch hoạt động NCKH năm 2018 đối với cán bộ, giảng viên
 | Lượt xem: 1947

         Để có căn cứ lập Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm 2018 đối với cán bộ giảng viên của Học viện Chính sách và Phát triển, phòng Khoa học – Hợp tác đề nghị các khoa, bộ môn và các phòng (ban)/Trung tâm trực thuộc Học viện gửi kế hoạch họat động nghiên cứu khoa học của đơn vị mình về phòng Khoa học – Hợp tác trước ngày 25/9/2017 để phòng Khoa học – Hợp tác tổng hợp báo cáo Lãnh đạo học viện. Nếu quá thời hạn trên đơn vị nào không gửi kế hoạch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Học viện.

Thông báo 14/CV-KHHT : Tải tại đây

Phụ lục kèm theo : Tải tại đây