NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển
 | Lượt xem: 713

Quyết định 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển : Tải tại đây

Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển : Tải tại đây

Phụ lục mẫu văn bản giảng viên : Tải tại đây

Phụ lục mẫu văn bản sinh viên: Tải tại đây