NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển
 | Lượt xem: 1402

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển 

(Quy định + Phụ lục kèm theo)

Tải tại đây