NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông Báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ 2018
 | Lượt xem: 3165

       Thông Báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ 2018
       Triển khai công văn số 4221/BGDĐT-KHCNMT ngày 12/9/2017 về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Bộ GD&ĐT) thực hiện từ năm 2018, Phòng Khoa học - Hợp tác thông báo tới các đơn vị danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 (danh mục kèm theo). Danh mục đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 (theo QĐ 3209/QĐ-BGDĐT ngày 01/9/2017) được đưa lên trang Web của Bộ GD&ĐT tại đây.

Các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn đề tài phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của mình, tham gia đấu thầu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý: Các lĩnh vực khác nhau sẽ do các Trường/Viện khác nhau được Bộ GD&ĐT giao chủ trì tuyển chọn nên các cá nhân quan tâm đến chủ đề nào cần chủ động tìm hiểu thông báo tuyển chọn của Viện/Trường đó. Ví dụ: Đây là thông báo tuyển chọn của Đại học Ngoại thương