NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo v/v nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các công trình NCKH của cán bộ và giảng viên trong năm học 2018 - 2019
 | Lượt xem: 1096

Để có căn cứ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với cán bộ, viên chức đang hưởng chế độ lương theo ngạch chức danh giảng viên (phụ cấp ưu đãi nghề) ở Học viện Chính sách và Phát triển trong năm học 2018 - 2019, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác kính đề nghị các Khoa/Bộ môn, các Phòng ban/Trung tâm (có cán bộ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề) tiến hành tổng hợp, kê khai và nộp các kết quả công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình và gửi về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 31/07/2019.

Chi tiết: TẠI ĐÂY