NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THÔNG BÁO V/v: Nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ và giảng viên trong năm học 2017- 2018
 | Lượt xem: 2111

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ và giảng viên trong năm học 2017- 2018

 

     Kính gửi: -   Các Khoa và các Bộ môn

                             -    Các Phòng ban và Trung tâm

Để có căn cứ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với các công chức, viên chức đang hưởng chế độ lương theo chức danh giảng viên (phụ cấp ưu đãi nghề) ở Học viện Chính sách và Phát triển trong năm học 2017-2018. Phòng Khoa học – Hợp tác kính đề nghị các khoa/bộ môn, các phòng ban/trung tâm tiến hành tổng hợp, kê khai và nộp các kết quả công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình và gửi về phòng Khoa học – Hợp tác trước ngày 05/8/2018.

Định mức giờ nghiên cứu khoa học đối với các chức danh giảng viên và định mức quy đổi số giờ thực hiện của từng loại công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 500/QĐ-HVCSPT ngày 10/8/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

Các công trình nghiên cứu khoa học phải được hoàn thành, nghiệm thu và công bố trong thời gian từ 1/7/2017 đến 31/7/2018 thì mới được tính giờ nghiên cứu khoa học cho năm học 2017-2018. Đối với các bài tham luận tại các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp khoa, khi kê khai phải phù hợp với kế hoạch và lịch đăng ký hàng tháng của các đơn vị đã gửi cho phòng Khoa học và Hợp tác; đối với các bài tham luận tại các hội thảo khoa học do Học viện tổ chức thì không cần nộp sản phẩm và tài liệu liên quan; Sau thời hạn nêu trên (05/8/2018) phòng Khoa học và Hợp tác sẽ không nhận báo cáo của các đơn vị gửi muộn, các đơn vị sẽ tự hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Học viện.

Kính mong các đơn vị phối hợp thực hiện.

 

Phụ lục kê khai giờ NCKH : Tải tại đây