NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch NCKH của Sinh viên năm học 2018-2019
 | Lượt xem: 1046

Căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH-HVCSPT ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019 và Quyết định số 811/QĐ-HVCSPT ngày 02/11/2018 của Giám đốc Học viện về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa quản lý sinh viên hoàn thành việc nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH của sinh viên trước ngày 15/4/2019. Sau khi đã hoàn thành việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài, các Khoa cần tiến hành tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Khoa để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2018-2019.Thời gian tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Khoa của các đơn vị dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 20/4/2019.

Để có sự phối hợp chặt chẽ, đề nghị các Khoa gửi Kế hoạch (dự kiến thời gian, địa điểm…) tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp khoa của đơn vị mình về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 15/4/2019./.

Chi tiết: TẠI ĐÂY