NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông báo về xây dựng kế hoạch Nghiên cứu Khoa học cán bộ, giảng viên, sinh viên năm 2019
 | Lượt xem: 1582

Kính gửi: Các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và các Phòng ban/Trung tâm

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-HVCSPT ngày 30/7/2018  của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị :

- Các đơn vị và các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và các Phòng ban/Trung tâm trực thuộc Học viện cùng các cán bộ giảng viên có liên quan phối hợp thực hiện nộp Đề xuất kế hoạch nghiên cứu năm học 2018-2019 và kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác (kèm phụ lục)

Thông báo chi tiết: Tải tại đây

Phụ lục đính kèm: Tải tại đây

- Các khoa quản lý sinh viên thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018-2019

Thông báo chi tiết: Tải tại đây.

Thời hạn nộp Kế hoạch Nghiên cứu Khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên năm 2019 gửi về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 25/09/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ email: khht@apd.edu.vn) đề phòng tổng hợp, báo cáo ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học - Đào tạo.

Trân trọng!