NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"
 | Lượt xem: 771

Xin vui lòng xem thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"  trong các tệp đính kèm. Đề dẫn Thư mời

Xin vui lòng xem thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"  trong các tệp đính kèm.

Đề dẫn

Thư mời