NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thư mời viết hội thảo khoa học "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"
 | Lượt xem: 673

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài hội thảo khoa học "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" Thời hạn nhận bài: 31/8/2016 Chi tiết xem tại đây: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1828

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài hội thảo khoa học "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thời hạn nhận bài: 31/8/2016

Chi tiết xem tại đây: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1828