NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tổng hợp các thư mời viết bài hội thảo
 | Lượt xem: 972

1. Chủ đề " Phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập" với các nội dung: Các mô hình kinh doanh bền vững; Kinh nghiệm quốc tế, trong nước và bài học đối với phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập; Kinh doanh bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; Các cơ chế chính sách thúc đẩy kinh doanh bền vững ở Việt Nam. Hạn nhận bài trước 30/8/2016.  Chi tiết xem tại https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1945

1. Chủ đề " Phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập" với các nội dung: Các mô hình kinh doanh bền vững; Kinh nghiệm quốc tế, trong nước và bài học đối với phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập; Kinh doanh bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; Các cơ chế chính sách thúc đẩy kinh doanh bền vững ở Việt Nam. Hạn nhận bài trước 30/8/2016. 

Chi tiết xem tại https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1945

2. Chủ đề:" Mối quan hệ giữa kiều hối và hoạt động đầu tư tại Việt Nam" được tổ chức tại Đại học Kinh tế QUốc dân. Hạn nhận bài trước: 15/8/2016.

Chi tiết xem tại https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1920

Nguồn: Đại học Kinh tế Quốc dân

Tổng hợp: Phòng Khoa học và Hợp tác