NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tổng hợp các thư mời viết bài hội thảo (5/9/2016)
 | Lượt xem: 2316

1. Chủ đề "Phát triển kinh doanh bền vững: Vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo". Hạn nhận bài lần 1: 15/9/2016, hạn nhận bài lần 2: 25/9/2016.Chi tiết xem tại đây:  https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1964

1. Chủ đề "Phát triển kinh doanh bền vững: Vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo". Hạn nhận bài lần 1: 15/9/2016, hạn nhận bài lần 2: 25/9/2016.Chi tiết xem tại đây: 

https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1964

2. Chủ đề "Đánh giá tăng trưởng hài hòa tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp", với các nội dung: Hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp; hoạt động bảo vệ môi trường và đầu tư xanh của doanh nghiệp; Sự bình đẳng và bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực giữa các doanh nghiệp; Vn đề việc làm của doanh nghiệp. Hạn nhận bài: Trước 30/9/2016.Chi tiết xem tại đây:

https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1963

3. Chủ đề "Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu". Hạn nhận bài: Trước 10/10/2016.Chi tiết xem tại đây:

https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1959

4. Chủ đề "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế", với nội dung: Các vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Các vấn đề quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hạn nhận bài: Trước 31/8/2016. Chi tiết xem tại đây: 

 https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1953

5. Chủ đề "Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC". Hạn nhận bài: trước 31/10/2016. Chi tiết xem tại đây: 

https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1989