NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2015-2016
 | Lượt xem: 1954

Trên cơ sở báo cáo của các Khoa, Bộ môn và các cá nhân trong Học viện, Phòng Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ NCKH của các cán bộ, giảng viên. Nay xin gửi tới các phòng ban có liên quan để làm cơ sở cho việc xem xét về tình hình thực hiện định mức giờ NCKH của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển trong năm học 2015-2016 theo quy định của Học viện./. Chi tiết xem tại đây

Trên cơ sở báo cáo của các Khoa, Bộ môn và các cá nhân trong Học viện, Phòng Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ NCKH của các cán bộ, giảng viên.

Nay xin gửi tới các phòng ban có liên quan để làm cơ sở cho việc xem xét về tình hình thực hiện định mức giờ NCKH của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển trong năm học 2015-2016 theo quy định của Học viện./.

Chi tiết xem tại đây