NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2015-2016
 | Lượt xem: 1384

- Căn cứ Quyết định 514/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển; - Căn cứ báo cáo tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các đơn vị: Hiện nay Phòng Khoa học và Hợp tác đã tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Học viện, đề nghị các nhân và đơn vị rà soát. Nếu có thắc mắc hoặc cần điều chỉnh, yêu cầu liên hệ với Phòng Khoa học và Hơp tác trước ngày 11/8/2016. Xin cảm ơn!

- Căn cứ Quyết định 514/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

- Căn cứ báo cáo tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các đơn vị:

Hiện nay Phòng Khoa học và Hợp tác đã tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Học viện, đề nghị các nhân và đơn vị rà soát. Nếu có thắc mắc hoặc cần điều chỉnh, yêu cầu liên hệ với Phòng Khoa học và Hơp tác trước ngày 11/8/2016.

Xin cảm ơn!

Xem bảng tổng hợp tại đây