NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tổng hợp sơ bộ giờ NCKH của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2018- 2019
 | Lượt xem: 535

Kính gửi : Các cán bộ giảng viên Học viên Chính sách và Phát triển 

- Căn cứ Quyết định 470/QĐ-HVCSPT ngày 30/07/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

- Căn cứ báo cáo tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các cá nhân, đơn vị;

Hiện nay Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đã tổng hợp sơ bộ giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Học viện, đề nghị cá nhân và đơn vị rà soát. Nếu có thắc mắc cần điều chỉnh, yêu cầu liên hệ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 20/08/2019.

Trân trọng!

Xem bảng Tổng hợp sơ bộ tại đây