NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2017-2018
 | Lượt xem: 2117

       Phòng Khoa học – Hợp tác đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thực hiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2017-2018 bao gồm các nội dung đăng ký chủ yếu như sau:

-Danh mục đề tài NCKH của sinh viên năm học 2017-2018 (nếu có);

-Kế hoạch tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học của sinh viên: Tọa đàm khoa học, kế hoạch tham dự các cuộc thi,và các hoạt động khác;

-Kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Khoa;

-Danh sách sinh viên đã tham gia thực hiện đề tài NCKH trong năm học 2016-2017.

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2017-2018 của Khoa xin gửi về phòng Khoa học – Hợp tác trước ngày 30/9/2017. (bản mền gửi về địa chỉ email: khht@apd.edu.vn) để phòng Khoa học – Hợp tác tổng hợp, báo cáo.

Thông báo 13/CV-KHHT : Tải tại đây