null Thông báo về việc xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong năm học 2019 - 2020

Để có căn cứ lập Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học cho năm 2020 của Học viện, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế và các Phòng/Trung tâm trực thuộc Học viện cùng các cán bộ giảng viên có liên quan phối hợp thực hiện. Các đơn vị nộp Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của Đơn vị mình về phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước ngày 10/10/2019 để báo cáo Ban Giám đốc Học viện. Các Khoa, Viện quản lý sinh viên xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2019 - 2020 và nộp về cho phòng Quản lý khoa học và hợp tác trước ngày 20/10/2019 (bản mềm gửi về địa chỉ: khht@apd.edu.vn).

Xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết: TẠI ĐÂY