null Thông báo nộp đề cương đề tài nghiên cứu khoa học

Kính gửi:        - Các đơn vị thuộc Học viện;
             - Các chủ nhiệm đề tài

Căn cứ vào kết quả đánh giá và xét chọn của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo cùng đại diện Ban Giám đốc Học viện họp ngày 14/10/2019 đối với các đề tài NCKH cấp cơ sở dự kiến sẽ được triển khai trong năm học 2019 - 2020. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác xin thông báo tới các chủ nhiệm đề tài (có danh sách kèm theo) về việc thực hiện một số yêu cầu sau đây:

+ Các chủ nhiệm đề tài nộp lại Đề xuất đề tài nghiên cứu (đối với các trường hợp phải điều chỉnh lại tên đề tài) và Đề cương chi tiết của đề tài về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác.
+ Thời hạn nộp Đề xuất và Đề cương chi tiết: Trước ngày 28/10/2019.

Chi tiết: TẠI ĐÂY