null Thông báo về việc xây dựng kế hoạch Bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách SNMT 03 năm 2020-2022

Ngày 03/12/2019, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi về Học viện về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách SNMT 03 năm 2020 - 2022.

Thông tin chi tiết: TẠI ĐÂY

Các đơn vị/cá nhân trong Học viện có nhu cầu vui lòng gửi kế hoạch về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác để phỏng tổng hợp và báo cáo lên Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường.