null Thông báo về việc Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021 và 3 năm 2021 - 2023

content:

Căn cứ Công văn ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường về việc Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách SNMT năm 2021 và 03 năm 2021 - 2023.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác thông báo tới các đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi đề cương và dự toán bản cứng về Phòng và bản mềm tới email: khht@apd.edu.vn trước ngày 01/06/2020. 

Chi tiết: 
1. Công văn
2. Mẫu đề cương, dự toán