NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mời viết bài tham luận tham gia Diễn đàn khoa học Sinh viên quốc tế 2017

;

Thông báo tài trợ Nghiên cứu cơ bản trong KHXH&NV năm 2017

;

Hội thảo khoa học Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học

;

Thư mời viết bài Hội thảo

;

KỲ HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

;

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016;

Tổng hợp các thư mời viết bài hội thảo (5/9/2016)

1. Chủ đề "Phát triển kinh doanh bền vững: Vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo". Hạn nhận bài lần 1: 15/9/2016, hạn nhận bài lần 2: 25/9/2016.Chi tiết xem tại đây:  https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1964;

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2015-2016

Trên cơ sở báo cáo của các Khoa, Bộ môn và các cá nhân trong Học viện, Phòng Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ NCKH của các cán bộ, giảng viên. Nay xin gửi tới các phòng ban có liên quan để làm cơ sở cho việc xem xét về tình hình thực hiện định mức giờ NCKH của cán bộ, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển trong năm học 2015-2016 theo quy định của Học viện./. Chi tiết xem tại đây;

Bảng tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học

Xem tại đây;

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2015-2016

- Căn cứ Quyết định 514/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển; - Căn cứ báo cáo tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của các đơn vị: Hiện nay Phòng Khoa học và Hợp tác đã tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Học viện, đề nghị các nhân và đơn vị rà soát. Nếu có thắc mắc hoặc cần điều chỉnh, yêu cầu liên hệ với Phòng Khoa học và Hơp tác trước ngày 11/8/2016. Xin cảm ơn!;

Tổng hợp các thư mời viết bài hội thảo

1. Chủ đề " Phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập" với các nội dung: Các mô hình kinh doanh bền vững; Kinh nghiệm quốc tế, trong nước và bài học đối với phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập; Kinh doanh bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập; Các cơ chế chính sách thúc đẩy kinh doanh bền vững ở Việt Nam. Hạn nhận bài trước 30/8/2016.  Chi tiết xem tại https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1945;

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển;

Thư mời viết hội thảo khoa học "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài hội thảo khoa học "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" Thời hạn nhận bài: 31/8/2016 Chi tiết xem tại đây: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1828;

Giấy mời tham gia Hội thảo đối thoại chính sách "Đổi mới thể chế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam"

Trong khuôn khổ Đề án "Nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Việt nam giai đoạn 2014-2020, tâm nhìn đến 2035" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thực hiện nghiên cứu " Đổi mới thể chế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam".;

Thư mời viết hội thảo khoa học "Chính sách kiều hối của Việt Nam trong thời gian qua - thực trạng và giải pháp"

Thời hạn nhận bài: Ngày 25/7/2016 Chi tiết xem tại đây;

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế "Phát triển bền vững thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Xem tại đây;

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/09/2014 của giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2015-2016, sáng ngày 29/04/2016, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2015-2016.;

Tổng hợp các thư mời viết bài tham gia hội thảo (13/4/2016)

Thư mời viết bài dự hội thảo khoa học “ Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP” do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM và Trường Đại học Nha Trang phối hợp hội thảo. Hạn nhận bài: 30/6/2016 Chi tiết xem tại: https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1790;

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2016

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn, các Phòng chức năng/Trung tâm   ;

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"

Xin vui lòng xem thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"  trong các tệp đính kèm. Đề dẫn Thư mời;