NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KỲ HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 | Lượt xem: 1987
                  Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2013-2015, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp...

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016

 | Lượt xem: 2197
Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016

Tổng hợp các thư mời viết bài hội thảo (5/9/2016)

 | Lượt xem: 2051
1. Chủ đề "Phát triển kinh doanh bền vững: Vai trò của nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo". Hạn nhận bài lần 1: 15/9/2016, hạn nhận bài lần 2: 25/9/2016.Chi tiết xem tại đây: ...

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2015-2016

 | Lượt xem: 1853
Trên cơ sở báo cáo của các Khoa, Bộ môn và các cá nhân trong Học viện, Phòng Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ NCKH của các cán bộ, giảng viên. Nay xin gửi tới các phòng ban có liên...

Bảng tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học

 | Lượt xem: 1863
Xem tại đây

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học của Giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2015-2016

 | Lượt xem: 1320
- Căn cứ Quyết định 514/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển; - Căn cứ báo...

Tổng hợp các thư mời viết bài hội thảo

 | Lượt xem: 906
1. Chủ đề " Phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập" với các nội dung: Các mô hình kinh doanh bền vững; Kinh nghiệm quốc tế, trong nước và bài học đối với phát triển kinh doanh bền...

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2017

 | Lượt xem: 735
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

Thư mời viết hội thảo khoa học "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

 | Lượt xem: 602
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài hội thảo khoa học "Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" Thời hạn...

Giấy mời tham gia Hội thảo đối thoại chính sách "Đổi mới thể chế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam"

 | Lượt xem: 614
Trong khuôn khổ Đề án "Nghiên cứu cải cách thể chế kinh tế Việt nam giai đoạn 2014-2020, tâm nhìn đến 2035" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Trung tâm Thông...

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm học 2015-2016

 | Lượt xem: 673
Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/09/2014 của giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2015-2016, sáng ngày 29/04/2016, Học viện...

Tổng hợp các thư mời viết bài tham gia hội thảo (13/4/2016)

 | Lượt xem: 593
Thư mời viết bài dự hội thảo khoa học “ Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP” do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế -...

Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2016

 | Lượt xem: 578
Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn, các Phòng chức năng/Trung tâm   

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"

 | Lượt xem: 702
Xin vui lòng xem thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của các tổ chức tài chính vi mô đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam"  trong các tệp đính kèm. Đề dẫn Thư mời

Thông báo vê việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Bắc trong kế hoạch năm 2016

 | Lượt xem: 483
Thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/04/2015 của Giám đốc ĐHQGHN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền...

Kế hoạch nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016

 | Lượt xem: 512
Kính gửi: Các Khoa quản lý Sinh viên   Căn cứ vào Kế hoạch số 258/KH-HVCSPT ngày 30/9/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm...

Công bố Báo cáo Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ

 | Lượt xem: 465
Để đưa Việt Nam trở thành một nước thu nhập trung bình cao trong 20 năm nữa, Việt Nam cần xây dựng khu vực tư nhân có khả năng cạnh tranh, khuyến khích sáng tạo và tận dụng các cơ hội thương mại...

Kỳ họp Hội đồng khoa học và đào tạo thường niên

 | Lượt xem: 507
Ngày 8/1/2016, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức kỳ họp Hội Đồng Khoa học và Đào tạo thường niên do PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện làm Chủ trì. Buổi hội thảo có sự tham gia của...