null Trả lời các hãng truyền thông báo chí của các chuyên gia Khoa Chính sách công

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG TRẢ LỜI TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

(PGS.TS. Đào Văn Hùng trả lời báo chí)

(Talk Show with PGS.TS. Ngo Phuc Hanh)

Một số trả lời báo chí tiêu biểu của các chuyên gia Khoa Chính sách công

TT

Tên bài viết

Link

1

Doanh nghiệp bất động sản Việt thờ ơ xây dựng chính sách

PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh – Báo ReaTimes

http://reatimes.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-viet-tho-o-xay-dung-chinh-sach-27582.html

2

Improving quality of foreign direct investment attraction in Vietnam

Ngo Phuc Hanh et al - Springer

https://jqualityinnovation.springeropen.com /articles/10.1186/s40887-017-0016-7

3

 Kinh nghiệm Việt Nam có được trong thời gian qua rất có giá trị, là bài học cho các nước khác!

PGS.TS. Đào Văn Hùng – Báo CafeF

http://cafef.vn/giam-doc-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-kinh-nghiem-viet-nam-co-duoc-trong-thoi-gian-qua-rat-co-gia-tri-la-bai-hoc-cho-cac-nuoc-khac-20180117190524251.chn

4

Muốn bắt kịp cách mạng 4.0, có lẽ nhiều giáo trình đại học cần được viết lại!

PGS.TS. Đào Văn Hùng – Báo CafeF

http://cafef.vn/giam-doc-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-muon-bat-kip-cach-mang-40-co-le-nhieu-giao-trinh-dai-hoc-can-duoc-viet-lai-20180122001035713.chn

5

Quan điểm khác về nợ công: Nên chăng nới nợ gần sát trần nhằm xử lý các ách tắc của nền kinh tế?

PGS.TS. Đào Văn Hùng – Báo CafeF

http://cafef.vn/quan-diem-khac-ve-no-cong-nen-chang-noi-no-gan-sat-tran-nham-xu-ly-cac-ach-tac-cua-nen-kinh-te-2018040415580464.chn

 

6

Quý IV, tốc độ giải ngân vốn mới thực sự mạnh

PGS.TS Đào Văn Hùng – Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/pgsts-dao-van-hung-quy-iv-toc-do-giai-ngan-von-moi-thuc-su-manh-d48453.html

7

Tôi nghĩ một vài cuốn sách giáo khoa phải viết lại

PGS.TS. Đào Văn Hùng - VTCNews

https://vtc.vn/giam-doc-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-toi-nghi-mot-vai-cuon-sach-giao-khoa-phai-viet-lai-d370320.html

8

CPTPP có thực sự là cú huých cho thương mại Việt Nam?

TS. Phùng Thế Đông – Báo Nhà Đầu Tư

https://nhadautu.vn/cptpp-co-thuc-su-la-cu-huych-cho-thuong-mai-viet-nam-d17335.html

9

Kế hoạch ngưng sử dụng đồng USD của Nga và tác động đến Việt Nam

TS. Phùng Thế Đông – Báo Nhà Đầu Tư

https://nhadautu.vn/ke-hoach-ngung-su-dung-dong-usd-cua-nga-va-tac-dong-den-viet-nam-d16099.html

10

Khủng hoảng chu kỳ 10 năm khó có khả năng xảy ra ở Việt Nam

PSG.TS. Đào Văn Hùng & TS. Phùng Thế Đông – Báo Vietnam Finance

https://vietnamfinance.vn/khung-hoang-chu-ky-10-nam-kho-co-kha-nang-xay-ra-o-viet-nam-20180504224212273.htm

 

(Khoa Chính sách công)