null Công bố khoa học năm 2019-2020 của Khoa CSC

content:

 

 

 

 

KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG

CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2019-2020 CỦA KHOA CHÍNH SÁCH CÔNG

STT

TÁC GIẢ

NĂM

TÊN CÔNG TRÌNH

NƠI CÔNG BỐ

BÁI BÁO TRONG NƯỚC

1

TS. Nguyễn Nam Hải

2019

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV ở một số quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế và bài học đối với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 28 (710)

2

ThS. Vũ Thị Tâm

2019

Tính minh bạch trong hoạt động quản lý Ngân sách Nhà nước tại Việt nam 

Tạp chí Thanh tra, Số 8 (41): 30-33

3

TS. Phùng Thế Đông

2019

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Tạp chí tài chính, Kỳ I, tháng 10/2019, No714, tr.101-104

4

TS. Nguyễn Nam Hải, TS. Hoàng Nghĩa Hiệp

2020

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 10(728): 90-94

5

ThS. Nguyễn Thị Thu, ThS. Vũ Thị Tâm

2020

Minh bạch trong hoạt động quản lý Ngân sách Nhà nước tại Việt nam và các nước trên Thế Giới,

Tạp chí Tài chính

6

PGS.TS. Đào Văn Hùng, TS. Phùng Thế Đông

2020

Hoàn thiện chính sách tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 1+2 (719+720), Tháng 1/2020, tr.41-45.

7

TS. Trịnh Tùng, TS. Phùng Thế Đông

2020

Thúc đẩy hiệu quả liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp khoa học công nghệ tại TP. Hà Nội..

Tạp chí tài chính, Số 1 (728), tháng 5/2020, tr.194-197

8

TS. Phùng Thế Đông, TS. Tô Trọng Hùng

2020

Chính sách tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đến năm 2025.

Tạp chí kinh tế và dự báo, 2020, Số 735 (17), tr. 16-21.

BÀI BÁO QUỐC TẾ

9

TSKH. Nguyễn Quang Thường, TS. Phùng Thế Đông, ThS. Nguyễn Thành Long

2019

A structural and parametric synthesis method for type-optimal multipurpose system of unmanned aerial vehicles (UAVs) sensing tropical cyclones.

International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 2019, Vol.58, Issue 3, pp.21-34. (Index: Scopus,ISI).

10

TS. Phùng Thế Đông, ThS. Lê Thị Hồng Tâm, ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm

2019

The Stochastic Frontier Production Function (SFPF) Approach for the Analysis of Ownership Structure and Technical Efficiency of Construction Enterprises.

International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 2019, Vol.58, Issue 4, pp.61-74. (Index: Scopus, ISI)

11

TSKH. Nguyễn Quang Thường, GS. V.A. Kolobkova & TS. Phùng Thế Đông  

2019

Application of the statistical method of the stable design solutions synthesis for UAV’s development.

Advances and Applications in Statistics, Vol.59, Issue 1, 2019, pp.43-54 (Index: ISI)

12

TS. Phùng Thế Đông, ThS. Tăng Thị Thanh Thủy, ThS. Nguyễn Thị Thanh Trà

2019

Foreign investment, corporate governance and firm performance in Vietnam listed companies.

Indian Journal of Economics and Development, Vol. 15(4), 2019, pp.499-507 (Index: ISI, Scopus)

13

GS. Anikin B.A., GS. Anikin O.B., TSKH. Nguyễn Quang Thường, TS. Phùng Thế Đông

2020

Forecasting the development of foreign trade of Russia and Vietnam until 2025 based on logistic curve.

Advances and Applications in Statistics, Vol.60, Issue 1, 2020, pp.63-78. (Index: ISI)

14

TS. Phùng Thế Đông, TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm, TS. Vũ Đình Hòa

2020

The application of Logistic model in identifying factors affecting capital access of SMEs in Vietnam.

Advances and Applications in Statistics, Vol.61, Issue 1, 2020, pp.19-32. (Index: ISI).

15

TS. Phùng Thế Đông, TS. Tô Trọng Hùng

2020

An empirical study of the effect of monetary policy on the economic growth of Vietnam.

Advances and Applications in Statistics, Vol.60, Issue 3, 2020, (Index: ISI)

16

TS. Phùng Thế Đông, TS. Tô Trọng Hùng

2020

Assessment of contribution of capital, labor, and total factor productivity in economic growth in Vietnam.  

Far East Journal of Applied Mathematics, 2020, Vol.106, Issue (1+2), pp.25-42

SÁCH

17

PGS.TS. Đào Văn Hùng, PGS.TNgô Phúc Hạnh và cộng sự

2020

Giáo trình phân tích chính sách

Hà Nội

18

TS. Nguyễn Đắc Hưng, TS. Phùng Thế Đông

2019

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ 4

NXB Quân đội nhân dân, 2019, 388 tr.

ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN/NHIỆM VỤ

19

PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh và cộng sự

2019-2020

Đề án: Phát triển Nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh Quảng Ninh

20

PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh và cộng sự

2019-2020

Đề án: "Phát triển sản phẩm du lịch thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

UBND tỉnh Quảng Ninh

21

PGS.TS. Ngô Phúc Hạnh và cộng sự

2019-2020

Đề án: Lập quy hoạch Tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

UBND tỉnh Nghệ An

22

ThS. Nguyễn Thị Thu, ThS. Vũ Thị Tâm

2019-2020

Tính minh bạch trong hoạt động quản lý Ngân sách Nhà nước tại Việt Nam 

Đề tài cơ sở Học viện Chính sách và Phát triển

23

TS. Phùng Thế Đông, TS. Tô Trọng Hùng

2019-2020

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, việc làm và năng suất lao động ở Việt Nam

Đề tài cơ sở Học viện Chính sách và Phát triển

24

TS. Tô Trọng Hùng, TS. Phùng Thế Đông

2019-2020

Tác động của chính sách tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Đề tài cơ sở Học viện Chính sách và Phát triển

25

PGS.TS. Đào Văn Hùng, TS. Phùng Thế Đông, TS. Tô Trọng Hùng

2019-2020

Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng thời kỳ đến năm 2020 và vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng thời kỳ đến năm 2030. Kế hoạch 5 năm 2021-2025

Nhiệm vụ quốc gia 2019-2020

26

PGS.TS. Đào Văn Hùng và cộng sự

2017-2020

Luận cứ khoa học cho việc hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam

Đề tài cấp nhà nước

 

(Khoa Chính sách công)