PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-HVCSPT ngày 13/8/2009

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Hùng

Phó Trưởng phòng: ThS. Đỗ Kiến Vọng

Điện thoại CQ: 04 37957361

    Fax: 04.37475217/35562392    

       1. Chức năng

       Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức, quản lý công tác chính trị trong cán bộ, sinh viên; thực hiện công tác quản lý sinh viên theo Quy chế về công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai chủ trương của Tổ chức Đảng và của Ban Giám đốc về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đối với cán bộ, sinh viên của Học viện

       2. Nhiệm vụ, quyền hạn

       Chủ trì xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, học tập và nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách và Đảng, Nhà nước và của Học viện cho cán bộ và sinh viên;

       Phối hợp với các phòng chức năng khác tham gia công tác tuyển sinh;

       Tổ chức học chính trị đầu khóa cho sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan làm thẻ sinh viên;

       Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh của Học viện và các Khoa, Phòng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn hóa, văn nghệ, thể thao và các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện trong sinh viên, …góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong Học viện;

       Xây dựng và trình Ban Giám đốc ban hành quy định cụ thể hóa Quy chế quản lý học viên, sinh viên áp dụng trong Học viện;

       Làm đầu mối thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

       Thực hiện công tác thống kê, lưu trữ, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác chính trị và công tác sinh viên theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Học viện;

       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao;

        3. Thành tích khen thưởng của đơn vị

      - Năm học 2010- 2011 và 2011-2012:

     + Tập thể Lao động xuất sắc

 +  01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-       Năm học 2013- 2014:

+ Tập thể Lao động xuất sắc

+ 03 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

+ 02 Lao động điển hình tiên tiến

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

       - Năm học  2014-2015:

      + Tập thể Lao động xuất sắc

      + 02 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

      + 01 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

       4. Danh sách cán bộ

STT

Họ và Tên

Học vị

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Tiến Hùng

TS

Trưởng phòng

01665.18.18.18

hunghoavi@gmail.com

2

Đỗ Kiến Vọng

Ths

Phó trưởng Phòng

0904.596.838

vongdokien@gmail.com

3

Bùi Minh Tuấn

CN

Cán bộ

0917.968.879

Bui.minhtuan.79@gmail.com

4

Nguyễn Dương

CN

Cán bộ 

0913.396.779

nguyenduongapd@gmail.com

5

Vũ Tiến Sơn

Ths

Cán bộ 

0168.7626.018

son79pr@yahoo.com.vn

6

Phùng Văn Ngọc

CN

Cán bộ 

0983.652.707

Phungvanngoc77@yahoo.com

       5. Phân công nhiệm vụ

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng- Trưởng phòng: 

 - Chịu trách nhiệm chung trước Ban giám đốc Học viện về toàn bộ hoạt động của Phòng;

 - Chỉ đạo chung tất cả các mặt công tác của Phòng;

            -  Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị, công tác xây dựng, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch năm học của phòng, của các chuyên viên;

            -  Trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp sinh, công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập, công tác giáo dục Chính trị tư tưởng, việc chuyển trường của sinh viên, ký xác nhận vào sổ trợ cấp ưu đãi cho sinh viên tỉnh ngoài và việc cấp, quản lý sử sụng thẻ sinh viên.

 

v Đ/c Đỗ Kiến Vọng – Phó trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng tổ chức thực hiện và đổi mới tất cả các mặt công tác của Phòng;

- Giúp Trưởng phòng thực hiện chỉ đạo các mặt công tác của Phòng về các lĩnh vực công tác:

+  Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Phòng.

+ Được uỷ quyền ký các văn bản của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác.

+ Phụ trách công tác tài chính của Phòng;

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo và toạ đàm trong lĩnh vực công tác chuyên môn của Phòng.

+ Học bổng Khuyến khích học tập.

+ Giải quyết các chế độ chính sách đối với sinh viên.

+ Quản lý sinh viên ngoại trú.

+ Công tác phát triển đảng trong sinh viên.

+ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong toàn Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

v  Đ/c Bùi Minh Tuấn – Chuyên viên

- Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Kinh tế đối ngoại và Quản lý đấu thầu.

- Thực hiện công tác theo dõi học bổng khuyến khích học tập, chế độ chính sách đối với sinh viên, miễn giảm học phí đối với sinh viên, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên.

- Thực hiện công tác tổ chức sơ, tổng kết năm học, bế giảng khoá học, nhập học đầu khoá và công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong toàn Học viện.

- Phụ trách đăng ký lịch họp, lịch tuần của đơn vị trên website của Học viện theo Kế hoạch.

- Quản lý, phát triển, cập nhật thông tin của Phòng trên website của Học viện.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trong toàn Học viện.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” và các đợt sinh hoạt chính trị của sinh vieen theo yêu cầu của Học viện.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên (thời sự, tham quan, du lịch, đối thoại, giao lưu…), công tác nữ sinh.

- Phối hợp tổ chức hoạt động Văn – Thể - Mỹ cho sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

 

v  Đ/c Vũ Tiến Sơn – Chuyên viên

- Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Tài chính – Tiền tệ và Quy hoạch phát triển.

- Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên: xác nhận sinh viên, vé xe bus….

- Phụ trách là đầu mối phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện theo dõi và tổ chức các hoạt động đoàn thể, hoạt động thanh niên tình nguyện và công tác chính trị đối với sinh viên. Theo dõi ngày công tác xã hội đối với sinh viên.

- Phụ trách công tác quản lý về an ninh, trật tự và kỷ luật đối với sinh viên trong khuôn viên của Học viện.

- Phụ trách công tác văn thư  (nhận và vào sổ công văn), lưu trữ công văn đi và đến của Phòng, quản lý tài sản, thiết bị của Phòng.

- Quản lý hồ sơ sinh viên toàn Học viện.

- Quản lý, sử dụng các nội dung thuộc phần mềm quản lý sinh viên.

- Cán bộ kiểm soát tài liệu – Ban ISO của Học viện và Phòng.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phối hợp tổ chức hoạt động Chính trị cho sinh viên.

- Tổ chức hoạt động của các Ban cán sự lớp sinh viên; xây dựng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý lớp cho các Ban cán sự lớp năm thứ nhất hệ chính quy toàn Học viện.

- Phụ trách hoạt động Văn - Thể -  Mỹ của phòng và công đoàn bộ phận.

- Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

 

v Đ/c Nguyễn Dương – Chuyên viên

- Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Kế hoạch phát triển và Quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp cùng Đ/c Vũ Tiến Sơn thực hiện công tác văn thư (nhận và vào sổ công văn), lưu trữ, quản lý tài sản, thiết bị của Phòng.

- Quản lý và phụ trách theo dõi công tác quản lý hồ sơ chuyển nghĩa vụ quân sự của nam sinh viên.

- Phụ trách công tác thư ký về thu nhập tăng thêm của đơn vị, ghi biên bản họp Phòng.

- Phụ trách công tác giải quyết các thủ tục hành chính: xác nhận thủ tục liên quan đến lĩnh vực miễn, giảm học phí, vay vốn sinh viên…

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự và kỷ luật đối với sinh viên trong khuôn viên của Học viện.

- Quản lý sinh viên ngoại trú.

-  Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác sinh viên ngoại trú.

- Chủ trì công tác thống kê, tổng hợp của phòng.

- Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

v Đ/c Phùng Văn Ngọc – Chuyên viên

- Đặc trách theo dõi và quản lý công tác sinh viên của Khoa: Chính sách công.

- Phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính: xác nhận thủ tục liên quan đến lĩnh vực miễn, giảm học phí, vay vốn sinh viên…

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý sinh viên ngoại trú.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phối hợp tổ chức hoạt động chính trị cho sinh viên.

- Thành viên tổ khảo sát sinh viên tốt nghiệp.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý về an ninh, trật tự và kỷ luật đối với sinh viên trong khuôn viên của Học viện.

- Phối hợp Đoàn Thanh niên Học viện theo dõi và tổ chức các hoạt động đoàn thể và công tác chính trị đối với sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

          6. Địa chỉ liên hệ

          Phòng 407Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN