Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phụ trách phòng, Kế toán trưởng: ThS. Chu Thị Ngọc Trâm

Điện thoại CQ: 04 37957349; Fax: 04.37475217/35562392

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HVCS ngày 01/12/2008 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

      I. Chức năng      

      Phòng Kế hoạch - Tài chính giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý lĩnh vực kế hoạch và tài chính của Học viện

      II. Nhiệm vụ, quyền hạn

      Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác chung của Học viện; xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Học viện;

      Thực hiện chế độ kế toán theo luật định;

      Kiểm tra và giám sát công tác tài chính, kế toán của Học viện;

      Thực hiện và đảm bảo chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp cho cán bộ, viên chức và nhân viên của Học viện;

      Thực hiện công tác tài chính, kế toàn đối với các hoạt động có thu khác của Học viện;

      Phối hợp với các Phòng và Khoa có liên quan đảm bảo kế hoạch tài chính xây dựng cơ sở vật chất và phát triển tài sản của Học viện;

      Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

      IIIDanh sách cán bộ

Stt

Họ tên

Chức vụ/Chức danh

Email

1

Chu Thị Ngọc Trâm

Kế toán trưởng, Phụ trách phòng

ngoctram.apd@gmail.com

2

Nguyễn Hương Trà

Kế toán viên

nguyenhuongtra275@gmail.com

3

Phạm Thị Nhâm

Kế toán viên

npt259.apd@gmail.com

4

Nguyễn Thị Mai

Thủ quỹ

nguyenmai90tb@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: Phòng 211 - Nhà C - Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội