Giới thiệu

Giới thiệu

content:

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-HVCSPT ngày 19/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

     1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc xây dựng, ban hành và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược phát triển của Học viện.

     2. Nhiệm vụ, quyền hạn

     2.1. Công tác khảo thí

- Chủ trì công tác tổ chức thi kết thúc học phần đối với các loại hình đào tạo của Học viện và các kỳ thi khác theo quyết định của Giám đốc Học viện.

- Tổ chức bốc thăm đề thi, in sao đề thi cho tất cả các kỳ thi do Học viện tổ chức.

- Tổ chức làm phách, giao nhận, lưu trữ bài thi, phối hợp với các Khoa/bộ môn thực hiện công tác chấm thi kết thúc học phần, lên điểm theo đúng quy chế.

- Tổ chức xem xét lại bài thi và thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi.

- Chủ trì, phối hợp với các Khoa/bộ môn tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng bộ đề thi, ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần đối với các hệ đào tạo.

- Tham mưu cho Giám đốc những phương án cải tiến, phát triển các hình thức thi phù hợp đảm bảo đúng mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra của ngành đào tạo.

     2.2. Công tác đảm bảo chất lượng

- Đầu mối trong tất cả các hoạt động đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn (hàng năm), trung hạn và dài hạn về công tác đảm bảo chất lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Học viện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong Học viện, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trong Học viện thực hiện công tác đảm bảo chất lượng thông qua hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Học viện.

- Chủ trì trong việc xây dựng quy trình, hệ thống phiếu khảo sát và làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong Học viện tổ chức khảo sát các đối tượng có liên quan về chất lượng Học viện, chương trình đào tạo, tình trạng việc làm của sinh viên, và các hoạt động khác của Học viện.

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng; Xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký kiểm định, đánh giá chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Học viện thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.

- Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

     2.3. Công tác thanh tra

          - Kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục định kỳ, đánh giá nề nếp dạy và học trong Học viện, tăng cường và cải tiến công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

          - Chủ trì thanh tra, kiểm tra hậu kiểm công tác tuyển sinh đầu vào, công tác đào tạo và các kỳ thi của các hệ đào tạo do Học viện tổ chức.

          - Xây dựng kế hoạch trình Giám đốc về hoạt động kiểm tra dự giờ giảng của giảng viên tham gia giảng dạy tại Học viện.

     2.4. Các nhiệm vụ khác

            - Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài Học viện.

- Tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng.

          - Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật hồ sơ và công tác báo cáo thống kê theo quy định.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tài sản được giao để thực hiện nhiệm vụ liên quan.

          - Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.