Giới thiệu Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác

 

Phụ trách phòng: ThS. Ngô Xuân Khoa

Số Điện thoại: 024.37957359

(Ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-HVCS&PT ngày 31/12/2009 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)/documents/20884/0/599khht.pdf/c20a419a-6248-a10c-7b87-2d65514695be?t=1618885290008

       I. Chức năng:

       - Tham mưu cho Giám đốc về công tác xây dựng kế hoạch và xúc tiến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Học viện;

       - Tham mưu cho Giám đốc về công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện với các cá nhân, tổ chức ngoài Học viện;

       - Tham mưu và giúp Giám đốc trong vệc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.    

       - Tham mưu cho Giám đốc và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế;

       II. Nhiệm vụ, quyền hạn

       1. Nghiên cứu khoa học:

       - Tiếp nhận, triển khai, theo dõi, quản lý việc thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của Học viện và các cá nhân trong Học viện;

       - Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

       - Quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; tổ chức các hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi Học viện;

       - Quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo;

       - Hướng dẫn các cá nhân trong Học viện làm thủ tục ra nước ngoài tham quan, dự hội thảo, nghiên cứu khoa học và học tập;

       - Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật và khi Giám đốc yêu cầu;

       - Quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các hoạt động trên theo quy định của pháp luật và của nhà Học viện.

       2. Hợp tác Quốc tế:

       - Xây dựng và trình Giám đốc ban hành các quy định về công tác hợp tác quốc tế và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định đó.

       - Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận về đào tạo, khoa học và công nghệ với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ nước ngoài.

       - Xây dựng kế hoạch trình Giám đốc phê duyệt, và tổ chức thực hiện quản lý đoàn ra, đoàn vào hàng năm.

       - Tổ chức việc tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Học viện về quan hệ hợp tác quốc tế và đầu tư trong giáo dục và đào tạo. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế.

       - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, mời, tiếp nhận và quản lý các chuyên gia nước ngoài công tác và làm việc tại Học viện theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm chỉnh về công tác bảo vệ bí mật theo quy định của Nhà nước khi cung cấp thông tin.

       - Hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết về mặt thủ tục cho cán bộ, giáo viên được Học viện cử đi nước ngoài công tác hoặc bồi dưỡng và thông báo danh sách với phòng Tổ chức - Hành chính.

       - Dịch thuật tài liệu, phiên dịch cho các Hội nghị, Hội thảo khi được yêu cầu.

       - Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý sinh viên nước ngoài;

       - Phối hợp xây dựng, thực hiện các chương trình liên kết đào tạo và dự án quốc tế.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do GĐ Học viện giao.

       III. Danh sách cán bộ của phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác.

STT Họ và tên Lĩnh vực phụ trách Điện thoại Email
1 ThS. Ngô Xuân Khoa Phụ trách chung 0913.238.981 akhoa123@gmail.com
2 ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

        Chuyên viên
  Phụ trách Khoa học

0981.863.488

minhhanh@apd.edu.vn 
3 ThS. Đỗ Thị Hà Anh

Chuyên viên
P
hụ trách Hợp tác

0964.088.044 dothihaanh@apd.edu.vn
4 ThS. Lê Phương Thảo Chuyên viên
P
hụ trách Hợp tác
0985.166.111 lephuongthaompi@gmail.com
5 ThS. Lâm Thùy Dung Chuyên viên
  Phụ trách Khoa học
0976.151.198 thuydung@apd.edu.vn
6 TS. Lê Thị Thanh Huyền Chuyên viên    

 IV. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ liên hệ: Phòng 201 - Nhà C - Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội