Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019
Ngày đăng 03/05/2018 | 09:52 AM  | Lượt xem: 3443

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 và dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ KHGDTN&MT hướng dẫn các đơn vị có nhu cầu thự hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc nguồn sự nghiệp môi trường nhằm phục vụ công tác quản lý của đơn vị năm 2019 với các nôi dung:

1. Đánh giá tình hình triển khai năm 2017 và 2018

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường của kế hoạch năm  2017 và năm 2018

3. Xây dựng nhiệm vụ, dự án BVMT năm 2019 

Chi tiết tham khảo file đính kèm : Tại đây