09/04/2021
Quy định số 106 về việc ban hành Quy chế Khen thưởng – Kỷ luật đối với sinh viên hệ chính quy tập trung tại Học viện Chính sách và Phát triển
06/04/2021
Quyết định ban hành Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển
06/04/2021
Quyết định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển