SỰ KIỆN SỰ KIỆN

THÔNG BÁO V/v dự báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp
 | Lượt xem: 2960

THÔNG BÁO

V/v dự báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổ hợp như sau:

Trên cơ sở phân tích số liệu điểm thi THPT năm 2019, Học viện Chính sách và Phát triển đưa ra dự báo điểm chuẩn vào các ngành nhằm khuyến cáo và định hướng cho thí sinh, có kế hoạch điều chỉnh nguyện vọng. 

STT

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Sai số

1

Kinh tế

7310101

17,5

+/-0.5

2

Kinh tế phát triển

7310105

17,5

+/-0.5

3

Kinh tế quốc tế

7310106

18,0

+/-0.5

4

Quản lý Nhà nước

7310205

17,5

+/-0.5

7

Quản trị kinh doanh

7340101

18,0

+/-0.5

2

Tài chính – Ngân hàng

7340201

18,0

+/-0.5

5

Luật Kinh tế

7380107

17,5

+/-0.5

          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

  • Thành viên HĐTS;
  • Website Học viện;
  • Lưu: TC-HC, QLĐT

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

PGS,TS. Đào Văn Hùng