THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hướng dẫn báo cáo và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 của Sở KH&CN
Ngày đăng 08/03/2017 | 15:44 PM  | Lượt xem: 932


Thực hiện công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23//1/2017 của Bộ Khọc và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018; Để đảm bảo kế hoạch KH&CN năm 2018 được xây dựng kịp tiến độ, đạt hiệu quả, theo đúng các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2018.
        Phòng Khoa học và Hợp tác thông báo tới các đơn vị cá nhân thuộc Học viện Chính sách và Phát triển tiến hành thực hiện báo cáo và đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Thành Phố như sau: 
              - Báo cáo các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu trên 12 tháng đối với đơn vị, cá nhân đã tham gia các nhiệm vụ của Sở KH&CN (Phụ lục 1 - biểu 1.1) ,
              - Báo cáo các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai thực hiện do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện, tổ chức ứng dụng đối với đơn vị, cá nhân đã tham gia các nhiệm vụ của Sở KH&CN (Phụ lục 1 - biểu 1.2);
              - Đề xuất những kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đảm bảo phù hợp thực tế (Phụ lục 1 - biểu 1.3);
              - Đăng ký tham gia xây dựng nhiệm vụ kế hoạch khoa học và công nghệ bao gồm phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố (Phụ lục 2- Biểu A1-ĐXĐH-HN) và phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN (Phụ lục 2- Biểu A2-ĐXNV-HN)
        Các đơn vị, cá nhân đã tham gia nhiệm vụ KH&CN của Sở KH&CN gửi báo cáo; Các đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia nhiệm vụ KH&CN năm 2018 gửi hồ sơ và phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN, phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (3 bản cứng) về phòng Khoa học và Hợp tác trước ngày 22/4/2017 (bản mềm gửi về địa chỉ minhhanh@apd.edu.vn).
Mọi thông tin chi tiết liên hệ Nguyễn Thị Minh Hạnh, nghiên cứu viên phòng Khoa học và Hợp tác, sdt 01685834075.

CHI TIẾT TẠI ĐÂY