THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ HK II các khóa 6, 7, 8 hệ đại trà
Ngày đăng 13/12/2017 | 16:21 PM  | Lượt xem: 3594

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

  Số: 114/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ các môn học kỳ II năm học 2017 - 2018

các khóa 6, 7, 8 hệ đại trà       

  Căn cứ vào chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2017 - 2018;  Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

          1. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa 6, 7, 8 hệ đại trà (Tải File TẠI ĐÂY);

          Thời gian giảng dạy: 15 tuần từ ngày 15/1/2017 - 13/5/2018.

          2. Lịch đăng ký tín chỉ:

         Các môn khóa 4,5: Từ 13h00 thứ 4 ngày 20/12/2017 đến 24h00 thứ 5 ngày 21/12/2017;

         Các môn khóa 6: Từ 13h00 thứ 5 ngày 21/12/2017 đến 24h00 thứ 6 ngày 22/12/2017;

         Các môn khóa 7: Từ 9h00 thứ 6 ngày 22/12/2017 đến 24h00 thứ 7 ngày 23/12/2017;

         Các môn khóa 8: Từ 9h00 thứ 7 ngày 23/12/2017 đến 24h00 chủ nhật ngày 24/12/2017;

          3. Thời gian xử lý thay đổi lớp học phần: Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn và xử lý cho sinh viên đăng ký thêm/hủy lớp học phần... từ thứ 2 ngày 25/12/2017 đến hết thứ 6 ngày 5/01/2018.

          4. Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

          - Trưởng các Khoa/Bộ môn gửi kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy, thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng viên gửi về Phòng Quản lý Đào tạo (đ/c Minh) trước 11h thứ 2, ngày 18/12/2017 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc;

          - Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng