THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2019 – 2020, khóa 10 hệ đại trà
Ngày đăng 23/08/2019 | 13:58 PM  | Lượt xem: 6927

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số:     /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                 Hà Nội, ngày      tháng  08  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ

Học kỳ I năm học 2019 – 2020, khóa 10 hệ đại trà

     

Căn cứ vào chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2019 – 2020;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

          1. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên khoá 10 hệ đại trà (File kèm theo);

          Thời gian giảng dạy: 15 tuần từ ngày 26/08/2019 –09/12/2019.

          2. Lịch đăng ký tín chỉ:

- Lịch đăng ký thử cho sinh viên Khoá 10: từ 20h00 thứ 6 ngày 23/8/2019 đến 17h00 thứ 7 ngày 24/8/2019.

- Lịch đăng ký chính thức: Sinh viên đăng ký tín chỉ các môn học thuộc Thời khoá biểu Khoá 10 từ 20h00 thứ 7 ngày 24/8/2019 đến 20h00 chủ nhật ngày 25/8/2019.

          3. Thời gian xử lý đăng ký lớp học phần: Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn và xử lý cho sinh viên đăng ký lớp học phần từ thứ 2 ngày 26/8/2019 đến hết thứ 4 ngày 28/8/2019.

          4. Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

          - Trưởng các Khoa/Bộ môn gửi kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy, thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng viên gửi về Phòng Quản lý Đào tạo (đ/c Minh) trước 11h thứ 4, ngày 21/8/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc;

          - Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc (để b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (để t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2 bản).

TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 (Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng

 

Thời khóa biểu (TẢI TẠI ĐÂY)