THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo công khai đề cương chi tiết học phần bậc ĐH trên Cổng thông tin điện tử của Học viện
Ngày đăng 13/10/2017 | 16:25 PM  | Lượt xem: 754

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 95/TB-HVCSPT

               Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v công khai đề cương chi tiết học phần bậc đại học

trên cổng thông tin điện tử của Học viện

        Nhằm phục vụ  tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ giảng viên và sinh viên, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc công khai đề cương chi tiết học phần bậc đại học trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ http://decuongmonhoc.apd.edu.vn/

User đăng nhập: Mã cán bộ/mã giảng viên/mã sinh viên

Pass: 123456 (Đối với cán bộ/giảng viên)/Ngày tháng năm sinh (viết liền) (đối với sinh viên)

          Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên biết và sử dụng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: TCHC, QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng