THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo gia hạn thời gian thực hiện khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì I năm 2018-2019)
Ngày đăng 07/01/2019 | 13:55 PM  | Lượt xem: 1071

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Số:……/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2018

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian thực hiện khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì I năm 2018-2019)

 Kính gửi: - Các Khoa/Bộ môn thuộc Học viện;

               - Trợ lí các Khoa quản lý sinh viên.

       - Cố vấn học tập của các lớp;

                          - Sinh viên các Khoa trong toàn Học viện.

Học viện đã có Thông báo số 14/TB-HVCSPT ngày 11/12/2018 về việc thực hiện khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên  Học kì I năm 2018-2019;

Do thời gian thực hiện khảo sát trùng với lịch thi kết thúc học phần, Học viện gia hạn thêm thời gian thực hiện khảo sát đến ngày 11/01/2019.

Mọi yêu cầu hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng 606, Tầng 6. Email: hieund@apd.edu.vn

Kính thông báo tới toàn thể các đơn vị liên quan trong Học viện!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc HV (để b/c);

- Lưu TCHC; TTKT-ĐBCL.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

(Đã ký)

Lê Minh Vân