THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo hoãn thi kiểm tra trình độ Tin học IC3
Ngày đăng 09/10/2017 | 14:35 PM  | Lượt xem: 1347

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số       /TB-HVCSPT

                 Hà Nội, ngày 9 tháng  10  năm 2017

 

                                                        

THÔNG BÁO

V/v hoãn thi kiểm tra trình độ tin học IC3

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc hoãn thi kiểm tra trình độ tin học IC3 như sau:

           + Hoãn lịch thi kiểm tra trình độ tin học IC3 ngày 10/10/2017

           + Lịch thi kiểm tra tiếp theo sẽ được thông báo trên Website của học viện

          Đề nghị các khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:      

- Ban Giám đốc (để báo/cáo); 

- Các khoa QLSV;         

- Cố vấn HT (t/b cho sv) 

- Lưu: TCHC, QLĐT.                                                      

                                                 

                                                       

-                

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng