THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ 2, năm học 2017-2018
Ngày đăng 02/01/2018 | 10:47 AM  | Lượt xem: 1393

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

    HỌC VIỆN

   CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 123/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

          Hà Nội, ngày 29 tháng 12  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v hủy lớp học phần học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo và Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 – 2018,  do số sinh viên đăng ký học không đủ sĩ số nên Phòng Quản lý đào tạo sẽ hủy các lớp học phần đã mở sau:

 1. Kinh tế quốc tế (2-1718)_03, Thứ 6 – tiết 9,10 – Phòng 303;
 2. Kinh tế công cộng (2-1718)_02, Thứ 5 – tiết 6,7,8 – Phòng 304;
 3. Kế toán tài chính (2-1718)_03, Thứ 5 – tiết 1,2,3 – Phòng 202;
 4. Tiếng anh tổng quát 4 (2-1718)_01, Thứ 7 – tiết 6,7,8,9 – Phòng 308;
 5. Tiếng anh tổng quát 4 (2-1718)_03, Thứ 4 – tiết 6,7,8,9 – Phòng 308;
 6. Tiếng anh tổng quát 4 (2-1718)_05, Thứ 4 – tiết 2,3,4,5 – Phòng 308;
 7. Tiếng anh tổng quát 4 (2-1718)_07, Thứ 6 – tiết 6,7,8,9 – Phòng 308;
 8. Tiếng anh tổng quát 4 (2-1718)_09, Thứ 7 – tiết 1,2,3,4 – Phòng 308;
 9. Tiếng anh tổng quát 4 (2-1718)_04, Thứ 3 – tiết 6,7,8,9 – Phòng 308;
 10. Tiếng anh tổng quát 4 (2-1718)_08, Thứ 5 – tiết 6,7,8,9 – Phòng 308;
 11. Tiếng anh tổng quát 1 (2-1718)_01, Thứ 7 – tiết 6,7,8 – Phòng 301;
 12. Tiếng anh tổng quát 1 (2-1718)_02, Thứ 2 – tiết 6,7,8– Phòng 204;
 13. Tiếng anh tổng quát 2 (2-1718)_11, Thứ 7 – tiết 1,2,3 – Phòng 504;
 14. Tiếng anh tổng quát 2 (2-1718)_12, Thứ 7 – tiết 6,7,8– Phòng 504;
 15. Tiếng anh tổng quát 2 (2-1718)_14, Thứ 7 – tiết 6,7,8 – Phòng 204;
 16. Tiếng anh tổng quát 3 (2-1718)_01, Thứ 4 – tiết 1,2,3 – Phòng 301;
 17. Tiếng anh tổng quát 3 (2-1718)_02, Thứ 7 – tiết 1,2,3 – Phòng 301;

Các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần trên làm đơn đăng ký lại vào các lớp khác có lịch học phù hợp nộp về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 08/01/2018.

Phòng QLĐT thông báo đến các Cán bộ, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Khoa KTĐN, NN, KHPT, TCTT, TTKT;

- Các Khoa Quản lý sinh viên (để t/b cho sv);

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

 TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

                              (Đã ký)

 

   TS. Nguyễn Thế Hùng