THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018
Ngày đăng 11/01/2018 | 16:38 PM  | Lượt xem: 1181

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

    HỌC VIỆN

   CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 03/HVCSPT-ĐT

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

          Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v hủy lớp học phần học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ vào Thông báo số 01/TB-HVCSPT ngày 8/1/2018 về việc thay đổi giảng đường và bổ sung thời gian đăng ký các lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018 các khoá 6,7,8 hệ đại trà, do số sinh viên đăng ký học không đủ sĩ số nên Phòng Quản lý đào tạo sẽ hủy các lớp học phần đã mở sau:

  1. Tiếng anh tổng quát 4 (2-1718)_06, Thứ 3 – tiết 2,3,4,5 – Phòng 308;
  2. Tiếng anh tổng quát 2 (2-1718)_05, Thứ 2 – tiết 1,2,3 – Phòng 308;
  3. Tiếng anh tổng quát 2 (2-1718)_01, Thứ 4 – tiết 8,9,10 – Phòng 404;
  4. Tin học đại cương (2-1718)_02, Thứ 7 – tiết 6,7,8 – Phòng 307.

Các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần trên làm đơn đăng ký lại vào các lớp khác có lịch học phù hợp nộp về Phòng Quản lý đào tạo trước ngày 17/01/2018.

Phòng QLĐT thông báo đến các Cán bộ, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Khoa NN, Khoa Toán, TTKT;

- Các Khoa Quản lý sinh viên (để t/b cho sv);

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

 TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

                              (Đã ký)

 

   TS. Nguyễn Thế Hùng