THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo làm hồ sơ ở KTX của sinh viên
Ngày đăng 13/01/2020 | 07:51 AM  | Lượt xem: 628

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

Số: 05  /TB- TTHTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày  10  tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Làm hồ sơ ở Ký túc xá của sinh viên Học viện

 

                                 Kính gửi: - Các Khoa Quản lý sinh viên;

                                                - Viện Đào tạo Quốc tế;

                                                - Sinh viên toàn Học viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký ở Ký túc xá của sinh viên Học viện, Trung tâm Hỗ trợ thông báo tới các Khoa/ Viện Quản lý sinh viên và toàn thể sinh viên Học viện về việc làm hồ sơ ở Ký túc xá của sinh viên Học viện, như sau:

 • Sinh viên đã đăng ký thông tin và nộp tiền đặt cọc sẽ được làm hồ sơ ở Ký túc xá (có Danh sách cụ thể kèm theo).
 • Sinh viên có nhu cầu ở chung theo nhóm, Trung tâm đề nghị cử đại diện trưởng nhóm đăng ký danh sách và gửi về mail: tthtdt@apd.edu.vn theo mẫu đăng ký: (trước 16h ngày 11/1).

 

TT

Số thứ tự theo danh sách

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số điện thoại

Email

1

12

 

 

 

 

 

2

45

 

 

 

 

 

3

125

 

 

 

 

 

4

....

 

 

 

 

 

5

....

 

 

 

 

 

6

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Danh sách sinh viên còn lại sẽ được xếp phòng theo thứ tự
 • Thời gian nộp hồ sơ: Sáng 8h00 ngày 13/01/2020 (từ số thứ tự 01 đến số 200), Chiều 13h30 ngày 13/01/2020 (từ số thứ tự 201 đến số 400), Sáng 8h00 ngày 14/01/2020 (từ số 401 đến số 525).
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo – Tầng 2- Phòng 201- Nhà C – Học viện Chính sách và Phát triển tại cơ sở Nam An Khánh.
 • Hồ sơ bao gồm:

+ 4 ảnh 4x6

+ Bản sao ảnh thẻ, CMTND

+ Hợp đồng ở nội trú Ký túc xá

+ Tờ khai thông tin cá nhân.

+ Kinh phí bao gồm: 6 tháng ở nội trú: 1.650.000 đồng (Chi phí ở nội trú: 1.050.000 đồng; Chi phí dịch vụ: 600.000 đồng). Kính phí này chưa có chi phí điện, nước.

 • Trình tự nộp hồ sơ:

+ Sinh viên được phát bản Hợp đồng và tờ khai theo mẫu in sẵn.

+ Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

+ Nộp Hồ sơ và kinh phí theo thứ tự.

+ Sau khi hoàn thành thủ tục, sinh viên sẽ được nhận diện phòng ở kèm theo bản nội quy ở Ký túc xá.

Trên đây là Thông báo làm hồ sơ ở Ký túc xá của sinh viên Học viện, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo đề nghị các Khoa/ Viện Quản lý sinh viên, Ban cán sự các lớp thông báo chi tiết tới tất cả sinh viên Học viện.

Lưu ý: Sinh viên muốn ở Ký túc xá mà chưa kịp đăng kí, trung tâm vẫn tiếp      nhận hồ sơ và làm thủ tục ở nội trú cho các em.

 • Ban cán sự các lớp chuyên ngành: Thông báo chi tiết tới toàn bộ sinh viên

trong lớp.

 - Cán bộ phụ trách: Bùi Minh Tuấn - mobile: 0917968879; Phó Thị Loan:

    mobile: 0987696595 – email: tthtdt@apd.edu.vn

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Ban Giám đốc (để b/c);
 • Phòng QLĐT, KHTC, CTSV;

- Lưu: TT HTĐT;

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Mã Lương