THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo lịch đăng ký tín chỉ khóa 8
Ngày đăng 12/09/2017 | 16:15 PM  | Lượt xem: 925

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

    HỌC VIỆN

   CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 79/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017             

       

THÔNG BÁO

V/v Lịch đăng ký tín chỉ các lớp học phần khóa 8

         

            Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch đăng ký tín chỉ các lớp học phần Khóa 8 đối với sinh viên các Khóa 4,5,6,7 như sau:

          - Thời gian đăng ký tín chỉ: từ 9h00 thứ 4 ngày 13/9/2017 đến hết thứ 5 ngày 14/9/2017.

          Phòng Quản lý đào tạo không nhận đơn xử lý thay đổi các lớp học phần khóa 8, sinh viên đăng ký tín chỉ trực tuyến theo lịch thông báo trên.

 Các Khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Khoa/Bộ môn;

- Khoa quản lý sinh viên (TB cho s/v);

- Bảng tin sinh viên;

- Lưu: TCHC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng