THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 5
Ngày đăng 18/05/2018 | 08:51 AM  | Lượt xem: 909

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

  Số: 46/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  17  tháng  5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 5

Căn cứ vào chương trình đào tạo và Kế hoạch học tập năm học 2017 – 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-HVCSPT ngày 19/12/2017 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc thực tập cuối khoá, học các môn bổ sung và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoá 5.

 Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 5 vào thứ 4 ngày 13/6/2018 cụ thể như sau:

STT

Khoa chuyên ngành

Thời gian

Giảng đường

Thời gian

Giảng đường

1

Kế hoạch phát triển

7h00 – 12h00

302,303

13h00 -17h00

302,303

2

Đấu thầu

7h00 – 12h00

304

13h00 -17h00

304

3

Đầu tư

7h00 – 12h00

306,307

13h00 -17h00

306,307

4

Chính sách công

7h00 – 12h00

308

13h00 -17h00

308

5

Đào tạo quốc tế

7h00 – 12h00

802,804,504

13h00 -17h00

802,804,504

6

Kinh tế đối ngoại

7h00 – 12h00

401,403

13h00 -17h00

401,402

7

Quản trị doanh nghiệp

7h00 – 12h00

404,406

13h00 -17h00

404,406

8

Tài chính ngân hàng

7h00 – 12h00

504,702

13h00 -17h00

504,702,305

 Để thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

  • Các Khoa quản lý sinh viên gửi danh sách giảng viên tham gia nhận xét khóa luận và danh sách hội đồng các bàn chấm khóa luận tốt nghiệp về Phòng Quản lý đào tạo (đ/c Vịnh) trước 17h Thứ 5, ngày 31/5/2018 để tổng hợp báo cáo.
  • Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, máy chiếu, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng