THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần Học kỳ Hè năm học 2018 - 2019
Ngày đăng 05/06/2019 | 14:21 PM  | Lượt xem: 745

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

  Số:      /TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v mở bổ sung các lớp học phần

Học kỳ Hè năm học 2018 - 2019

 Căn cứ vào Chương trình đào tạo và Thời khoá biểu Học kỳ Hè năm học 2018-2019;

Căn cứ đề xuất của các Khoa chuyên ngành;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

  1. Mở bổ sung một số lớp học phần Học kỳ Hè năm học 2018 – 2019. Lịch thời khóa biểu TẠI ĐÂY.
  2. Thời gian đăng ký các lớp mở bổ sung: Từ 09h00 thứ 5 ngày 06/06/2019 đến 09h00 thứ 6 ngày 07/06/2019.
  3. Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện theo đúng kế hoạch, Học viện đề nghị Trưởng các Khoa/Bộ môn gửi kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy, thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng viên gửi về Phòng Quản lý Đào tạo (đ/c Minh) trước 11h thứ 6, ngày 07/06/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc;

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (02 bản).

    TL. GIÁM ĐỐC

    KT. TRƯỞNG PHÒNG

           PHÓ TP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 (đã ký)

 

 

  TS. Nguyễn Thị Đông