THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần và lịch đăng ký tín chỉ đợt 2 cho sinh viên hệ đại trà, Học kỳ II năm học 2019 - 2020
Ngày đăng 10/01/2020 | 14:57 PM  | Lượt xem: 1206

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

  Số: 06/TB-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày  10  tháng 01 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v mở bổ sung các lớp học phần và lịch đăng ký tín chỉ đợt 2 cho sinh viên

hệ đại trà, Học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

 Căn cứ Kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020;

Căn cứ kết quả đăng ký học đợt 1, học kỳ II năm học 2019 - 2020;

Căn theo đề xuất của Khoa chuyên ngành, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc mở bổ sung các lớp học phần và lịch đăng ký tín chỉ cụ thể như sau:

  1. Mở các lớp học phần Thực tập tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các Khóa 6, 7.
  2. Mở bổ sung các lớp học phần Học kỳ II năm học 2019 – 2020. Lịch thời khóa biểu tải TẠI ĐÂY.
  3. Thời gian đăng ký các lớp học phần đợt 2: Từ 09h00 thứ 2 ngày 13/01/2020 đến 24h00 thứ 3 ngày 14/01/2020.

  Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện theo đúng kế hoạch, Học viện đề nghị Trưởng các Khoa/Bộ môn gửi kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy, thông báo đến giảng viên; cố vấn học tập phụ trách sinh viên thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.

             Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng